تسهیلات بانکی

تسهیلات بانکی باران (1) بانک صادرات
 • تسهیلات خرید کالا و خدمات است که در قالب کارت بانکی از طرف بانک عامل باعنایت به اعتبار شبکه باران در اسرع وقت پرداخت و در کارتخوان شبکه باران قابل تبدیل به وجه نقد می باشد.
 • با عنایت به حساب قبلی شما در بانک عامل میزان سپرده شما تعیین میگردد.
 • شعبه ارائه دهنده تسهیلات نیز از طرف سرپرستی بانک عامل با توجه به سهمیه شعب تعیین می گردد.
 • کلیه مراحل طبق ضوابط بانکی انجام شده و تایید یا عدم تایید ارائه تسهیلات مذکور به عهده بانک عامل است و شبکه باران فقط نقش تسهیل کننده را دارد.
 • متقاضیان تسهیلات در شبکه باران مشمول خدمات تخفیف شبکه باران نیز خواهند شد.
تسهیلات بانکی باران (1) بانک صادرات
مبلغ تسهیلات(ریال) کارمزد نرخ تسهیلات اقساط ماهانه مبلغ سپرده تضامین زمان اعطای اعتبار
1 300.000.000 3% 18 درصد 36 ماهه حداکثر 20 درصد 1 نفر ضامن بر اساس ضوابط بانکی حداکثر 15 روز کاری بعد از تکمیل و تایید مدارک
2 400.000.000 3% 18 درصد 36 ماهه حداکثر 20 درصد 2 نفر ضامن بر اساس ضوابط بانکی حداکثر 15 روز کاری بعد از تکمیل و تایید مدارک
3 500.000.000 3% 18 درصد 36 ماهه حداکثر 20 درصد 2 نفر ضامن بر اساس ضوابط بانکی حداکثر 15 روز کاری بعد از تکمیل و تایید مدارک
تسهیلات بانکی باران (2) بانک تجارت
 • تسهیلات خرید کالا و خدمات است که در قالب کارت بانکی از طرف بانک عامل باعنایت به اعتبار بانکی شبکه باران در اسرع وقت پرداخت و در کارتخوان شبکه باران قابل تبدیل به وجه نقد می باشد.
 • شعبه ارائه دهنده تسهیلات نیز از طرف سرپرستی بانک عامل با توجه به سهمیه شعب تعیین می گردد.
 • کلیه مراحل طبق ضوابط بانکی انجام شده و تایید یا عدم تایید ارائه تسهیلات مذکور به عهده بانک عامل است و شبکه باران فقط نقش تسهیل کننده را دارد.
 • متقاضیان تسهیلات در شبکه باران مشمول خدمات تخفیف شبکه باران نیز خواهند شد.
تسهیلات بانکی باران (2) بانک تجارت
مبلغ تسهیلات(ریال) کارمزد نرخ تسهیلات اقساط ماهانه مبلغ سپرده تضامین زمان اعطای اعتبار
1 300.000.000 5% 18 درصد 36 ماهه 5 درصد 1 نفر ضامن بر اساس ضوابط بانکی حداکثر 15 روز کاری بعد از تکمیل و تایید مدارک
2 400.000.000 5% 18 درصد 36 ماهه 5 درصد 2 نفر ضامن بر اساس ضوابط بانکی حداکثر 15 روز کاری بعد از تکمیل و تایید مدارک
3 500.000.000 5% 18 درصد 36 ماهه 5 درصد 2 نفر ضامن بر اساس ضوابط بانکی حداکثر 15 روز کاری بعد از تکمیل و تایید مدارک
مدارک لازم :
 • ارائه اصل و کپی شناسنامه از همه صفحات برای متقاضی و ضامنین
 • ارائه اصل و کپی از کارت ملی جدید یا برگ ثبت درخواست کارت ملی جدید برای متقاضی و ضامنین ( کارت ملی قدیم مورد تایید نیست)
 • مدرک معتبر شغلی برای متقاضی و ضامن (جواز کسب یا گواهی اشتغال سازمانی)
 • تکمیل، امضا و اثر انگشت بر فرم های بانکی بعد از تایید اولیه و معرفی شعبه عامل از طرف متقاضی و ضامن

در همه مراحل اپراتور پشتیبانی شرکت با شماره های 43000 73 0933 همراه شماست.

درخواست تسهیلات