باشگاه مشتریان

شبکه اعتباری تخفیف و تقسیط باران پس از بررسی های گسترده و کارشناسی، راه حل جامع خود برای سامانه وفادارسازی مشتریان را بر اساس بخش های زیر در خرید انجام شده است.

 • تخفیف:

  مبلغی که از تراکنش کاسته می‌شود. به طور مثال در صورتی که برای یک تراکنش تخفیف 10% تعریف شده باشد، و در پایانه مبلغ 20000 ریال برای تراکنش ثبت شود، مبلغ کسر شده از مشتری 18000 ریال خواهد بود. میزان تخفیف بر روی رسید چاپ خواهد شد. به این ترتیب در همان لحظه خرید بهره‏مندی و رضایت مشتری از عضویت خود در سامانه وفادارسازی محقق می‏گردد.

 • امتیاز:

  درصد یا مبلغ ثابتی از تراکنش که به عنوان امتیاز در کارت ذخیره می‌شود. این امتیاز نیز مانند تخفیف بر روی هر رسید خرید چاپ می‌شود. از امتیاز مشتری می‏توان برای طرح‏های تشویقی مانند قرعه‏کشی، تخصیص اعتبار، ارتقاء عضویت و ... استفاده کرد.

 • تسهیم:

  در این راه حل، برای هر خرید علاوه بر تخفیف و امتیاز، می توان سهم بندی تعریف کرد. به طور مثال می توان 5.0 %از مبلغ تراکنش را برای بازاریاب کارت در نظر گرفت. تسهیم به عنوان راهکار تشویقی برای افزایش فعالیت بخشهای مختلف )پذیرنده، بازاریاب، سازمان( تاثیر بسیاری دارد

 • گروهبندی:

  در این راه حل گروه بندی کارت، پذیرنده و سازمان در نظر گرفته شده است. به طوری که میتوان مدل تخفیف، امتیاز و تسهیم را متناسب با گروههای مختلف، به شکل متفاوت تعریف کرد

 • شرايط تخفیف، امتیاز و تسهیم:

  برای هر مدل تخفیف، امتیاز و تسهیم، میتوان کف و سقف مبلغ تراکنش در نظر گرفت، ساعات روز، روزهای هفته، تاریخ آغاز و تاریخ پایان را تعیین کرد. این انعطاف پذیری باعث می شود که پذیرندگان و سازمان ها بتوانند رویکردهای تشویقی خود را متناسب با شرایط تنظیم کرده و از نتایج بدست آمده بهره ببرند. به طور مثال یک مجموعه فروشگاهی، میتواند با تعریف شرایط تخفیف، امتیاز و تسهیم، ساعات کاری خلوت خود را برای مشتریان جذابتر کند و در مصارف خود صرفهجویی کرده و بازدهی باالتری بدست آورد

باشگاه مشتری

جذابیتهای ارائه شده برای مشتری نهایی (دارنده کارت)

 • تخفیف:

  بر روی رسید مشتری که بر روی دستگاه کارتخوان چاپ میشود، تخفیف دریافت شده مشتری چاپ میشود.

 • امتیاز:

  مانند تخفیف، امتیاز دریافت شده توسط مشتری روی رسید چاپ میشود. زمانی که این امتیاز به میزان مشخصی برسد، قابلیت استفاده در خرید بر روی دستگاه کارتخوان را نیز دارد. به این ترتیب که مشتری در زمان خرید میتواند گزینه خرید با استفاده از سگمنت امتیاز کارت خود را انتخاب کند.

جذابیتهای ارائه شده برای پذیرنده

 • جذب مشتری و خرید بیشتر:

  با توجه به جذابیت ایجاد شده برای مشتری نهایی، پذیرنده نیز از افزایش خرید مشتری منتفع میگردد

 • قابلیت سهیم شدن در بازاریابی:

  : پذیرنده میتواند مشتری جدید را از روی پایانه، عضو سامانه کند و به عنوان بازاریاب کارت عمل کند. از این روش میتواند در هر خریدی که مشتری در سامانه انجام میدهد، سهمی دریافت کند.

جذابیتهای ارائه شده برای بازاریاب(کارت و پذیرنده)

 • سهیم شدن در خرید:

  بازاریاب پذیرنده میتواند از هر خریدی که بر روی پایانه پذیرنده انجام میگیرد، سهمی دریافت کند. بنابراین به افزایش تعداد پذیرنده و نیز افزایش فعالیت پذیرنده بازاریابی شده ترغیب خواهد شد.

جذابیتهای ارائه شده برای سازمان ارائه دهنده راه حل وفادارسازی

 • سهیم شدن در خرید:

  شرکت ارائه دهنده راهحل وفادارسازی میتواند از هر خرید سهمی دریافت کند، بنابراین برای ترویج و گسترش استفاده از سامانه ترغیب خواهد شد.